<1--tutaj-- toolbar>

Kryteria Certyfikatu LCAE

1. Komitet lokalny/grupa robocza - kryteria oceny:

- Uczniowie wyrażają chęć członkostwa w komitecie podejmującym działania na rzecz środowiska.
- W skład Komitetu wchodzą rodzice. Grupa spotyka się co najmniej dwukrotnie w kwartale.
- Regularnie odnotowywany jest zapis przebiegu spotkań.
- Uczniowie dzielą się odpowiedzialnością z dorosłymi spisując sprawozdania ze spotkań.
- Uczniowie reprezentujący Komitet odpowiedzialni są za odpowiednią komunikację z resztą społeczności szkolnej.

2. Audyt ekologiczny – kryteria oceny:

- Uczniowie i dorośli planują i przeprowadzają audyt ekologiczny w szkole.
- Do audytu wykorzystane są arkusze z szablonem pomocniczych pytań, a wyniki są odnotowywane.
- Efekty końcowe audytu przekazywane są całej szkole.
- Komitet planuje konkretne czynności wynikające z audytu ekologicznego.

3. Plan działania– kryteria oceny:

- Komitet opracowuje plan działania na rzecz środowiska.
- Plan działania zawiera konkretne cele z wyznaczoną ramą czasową na ich osiągnięcie.
- Szereg działań jest rozplanowanych, odnoszących się do więcej niż jednego obszaru ujętego w programie środowiskowym.

4. Proces monitorowania i oceny stopnia realizacji planu działania – kryteria oceny:

- Komitet na rzecz Ekorozwoju analizuje postęp działań względem założonych celów.
- Komitet, poprzez odpowiednie środki, regularnie informuje o postępie całą wspólnotę szkolną.
- Cała wspólnota szkolna – uczniowie jak i dorośli rozumieją znaczenie i są zaangażowani w działania programu SdE.

5. Integracja SdE z programem nauczania– kryteria oceny:

- Zagadnienia związane ze środowiskiem ujęte są w programie nauczania, jako element licznych przedmiotów.
- Tworzone są scenariusze zająć edukacyjnych i inne.

6. Włączenie całej szkoły i społeczności lokalnej– kryteria oceny:

- Tablica ogłoszeniowa SdE mieści się w widocznym miejscu w szkole.
- Wiedza o działaniach pro-ekologicznych, rozpowszechniana jest wśród społeczności szkolnej poprzez ogłoszenia na apelach szkolnych lub artykuły w lokalnym biuletynie lub gazetce.
- Cała szkoła bierze udział w licznych działaniach Szkoły dla Ekorozwoju, takich jak, powtórne wykorzystywanie papieru, dbanie o teren przyszkolny.
- Rodzice zaangażowani są w działania program SdE.
- Działania SdE relacjonowane są w lokalnej prasie i/lub radiu.
- Dla zainteresowanych dostępny jest album/kronika wydarzeń.

7. Kodeks Ekologiczny– kryteria ocen:

- Komitet wysuwa Kodeks Ekologiczny do zatwierdzenia przez wspólnotę szkolną.
- Kodeks Ekologiczny zamieszczony jest na tablicy ogłoszeniowej SdE.