<1--tutaj-- toolbar>

Kryteria Certyfikatu Zielonej Flagi

1. Komitet lokalny/grupa robocza - kryteria oceny:

- Uczniowie, by stać się członkami Komitetu na rzecz Ekorozwoju, wysuwają swoje kandydatury i są wybierani przez swoich rówieśników.
- Uczniowie mają możliwość nominowania dorosłych przedstawicieli do Komitetu.
- Komitet powołuje dorosłych członków (spośród przedstawicieli społeczności lokalnej) do specyficznych zadań.
- Grupa spotyka się co najmniej dwukrotnie w kwartale.
- Sporządzany jest protokół ze spotkań, za tworzenie którego odpowiedzialność rozłożona jest między dorosłych i uczniów.

2. Audyt ekologiczny – kryteria oceny:

- Uczniowie i dorośli członkowie Komitetu przeprowadzają audyt ekologiczny w szkole.
- Scalone w jeden dokument, wyniki audytu ekologicznego, zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły, bądź www.ekoszkola.pl.
- Uczniowie będący członkami Komitetu zbierają sugestie na sposoby działania od poszczególnych klas szkolnych.
- Audyt ekologiczny jest przeprowadzany min. 2 razy w roku (na początku i na końcu realizacji cyklu działań), w celu ewaluacji ogólnego postępu

3. Plan działania– kryteria oceny:

- Plan działania zawarty jest w programie rozwoju szkoły.
- Uczniowie będący członkami Komitetu biorą odpowiedzialność za przeprowadzenie niektórych czynności zawartych w planie.
- Plan działania traktuje priorytetowo zmierzanie do konkretnego celu.
- Plan działania przedstawia ewentualne koszty jakie będą poniesione oraz strategię monitoringu i oceny stopnia realizacji działań

4. Proces monitorowania i oceny stopnia realizacji planu działania – kryteria oceny:

- Komitet roboczy nadzoruje proces wdrażania programu SdE, upewniając się, że monitorowanie, wykonywane częściowo przez uczniów, jest ciągłe i stosowne do działań podejmowanych w ramach planu
- Cała wspólnota szkolna informowana jest o postępie w działaniach na rzecz środowiska i ma możliwość oceny efektów poprzez debatę i dyskusję.
- Komitet spotyka się by dokonać przeglądu zaszłego postęp i zebranych danych.
- Komitet opracowuje plan działań naprawczych, w przypadku zaistniałych niepowodzeń, pamiętając zarazem o docenianiu swych osiągnięć.
- Pewne dane procesu monitorowania wykorzystane są w programie nauczania.

5. Integracja SdE z programem nauczania– kryteria oceny:

- W szkole jest osoba/ jednostka odpowiedzialna za realizację działań
- Szkoła posiada plan powiązania różnorodnych zagadnień ekologicznych z programem nauczania
- Aspekty działań Szkoły dla Ekorozwoju powiązane są z programem nauczania, na poziomie większości klas/roczników
- Kwestie tyczące postępów we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju badane są na zajęciach szkolnych, przez poszczególne roczniki.

6. Włączenie całej szkoły i społeczności lokalnej– kryteria oce:

- Działania SdE umieszczane są na tablicy ogłoszeń mieszczącej się wewnątrz jak i zewnątrz budynku.
- Raporty z działań SdE rozpowszechniane są wśród społeczności lokalnej, przykładowo w bibliotece, urzędzie miasta.
- Program Szkoły dla Ekorozwoju scala się z programem nauczania i cała szkoła zaangażowana jest w Dzień Akcji.
- Szersza społeczność bierze udział w przedsięwzięciach szkoły, np. miejscowe przedsiębiorstwa, władze lokalne czy organizacje ekologiczne
- Uczniowie piszą sprawozdania z działalności SdE dla lokalnej prasy.
- Szczegóły działalności SdE zamieszczone są na stronie internetowej szkoły, jeżeli takową posiada.

7. Kodeks Ekologiczny– kryteria oceny:

- Cała społeczność szkolna ma możliwość współtworzenia Kodeksu Ekologicznego, poprzez opracowanie koncepcji dotyczących wartości, które w nim powinno być zawarte.
- Komitet na rzecz Ekorozwoju sporządza Kodeks Ekologiczny na podstawie zebranych sugestii i prezentuje do zatwierdzenia przez szkołę.
- Kodeks Ekologiczny zamieszczony jest na tablicy ogłoszeniowej SdE i we wszystkich salach lekcyjnych, a także na stronie internetowej szkoły, jeżeli takową posiada.
- Przegląd Kodeksu Ekologiczny dokonywany jest co roku, w celu upewnienia się, że nadal jest on aktualny.

-