Projekt "Koralowe Smyki"

współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Program Operacyjny : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych    i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Wartość projektu: 638 305,274 PLN

Kwota Dofinansowania ( środki europejskie): 542 558,54 PLN

Wkład własny: 95 746,70

 

Krótki opis projektu:

Projekt skierowany jest do 147 dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat Przedszkola Niepublicznego "Koralik" w Giżycku. Projekt zakłada wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w języku angielskim oraz kompetencji społecznych, inicjat. i kreatywności. Projekt zakłada również doskonalenie umiejętności nauczycielek i pomocy nauczyciela w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych, jak również objęcie wsparciem rodziców w okresie trwania projektu tj. od marca 2018 roku do 29 lutego 2020 roku. W ramach projektu "Koralowe Smyki" nauczyciele zrealizują szkolenia, które dadzą im wiedzę jak wzbudzać w dzieciach kreatywność, innowacyjność oraz podniosą jakość i efektywność własnej pracy.

Dzieci uczęszczać będą na dodatkowe zajęcia co da im większe możliwości rozwoju. Ponadto zorganizowane będą wyjazdy edukacyjne.

Dzieci uczestniczyć będą w cokwartalnych warsztatach i pokazach przyrodniczo-fizyczno-chemicznych. Dal każdej grupy wiekowej zostały przewidziane warsztaty oraz pokaz.

Koralowe smyki poprzez uczestnictwo w zajęciach szachowych ( raz w tygodniu) rozwijać będą umiejętności logicznego myślenia, przewidywania, poprawią zdolności intelektualne, arytmetyczne, wyostrzą zdolności językowe, zdobędą umiejętność krytycznego myślenia, wspomogą rozwój inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności psychospołecznych

Przedszkole w ramach projektu doposażone zostanie w sprzęt multimedialny: tablice multimedialne, laptopy, rzutniki, tablety do pracy na platformach edukacyjnych, ścianę sensoryczną, magiczny dywan. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne

Zajęcia z języka angielskiego odbywać sie będą cztery dni w tygodniu, w okresie od 18 czerwca 2018 roku i potrwają do końca projektu tj. 29 lutego 2020 roku, w każdej grupie wiekowej :)

 

Back to top